Aktivity pro mladé – základ jejich úspěchu v dospělosti

reg. č. projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009408

Realizační tým:

Jan Pavlíček, garant aktivit – tel.: +420 731 148 403, email: pavlija238@gmail.com

Anotace:

Projekt reaguje na požadavek některých mladých účastníků v rámci realizace jiných projektů žadatele na aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání.
Realizací jednotlivých klíčových aktivit jsou posíleny kompetence mladých osob s cílem zajistit jejich správné fungování v rámci jejich přirozeného sociálního prostředí a podpořit jejich začlenění do běžného života a na trh práce.

Cíle projektu:

Hlavními cíli projektu jsou:

  • pomoci minimálně 40 osobám z cílové skupiny pomoci orientovat se ve společnosti, na otevřeném trhu práce v možných nástrahách běžného života.
    ověření dosažení cíle: sebehodnotící dotazník osob z CS (účastníků projektu),
  • dosažení získání a upevnění dovedností minimálně 40 osob z CS prostřednictvím absolvování vzdělávacích seminářů a exkurzí u zaměstnavatelů regionu,
    ověření dosažení cíle: polostrukturovaný rozhovor garanta aktivit a osoby z CS.

Sekundárním cílem je vytvoření příručky, která bude k užitku osobám z CS.

Aktivity projektu

KA 01 – Vzdělávací aktivity – účastníci projektu získají aktuální dovednosti a vědomosti v oblasti pracovního trhu, zvýší či získají schopnosti a dovednosti nezbytné pro hledání, získání a udržení zaměstnání na otevřeném trhu práce a v rámci obrany proti sociálnímu vyloučení z většinové společnosti. Účastník projektu získá tak potřebnou sebedůvěru a jistotu ve svém vystupování, které jsou nezbytné jak při prvním kontaktu se zaměstnavatelem, tak pro udržení si sociálního statutu spolu s obranou proti sociálnímu vyloučení.

KA 02 – Exkurze u zaměstnavatelů v regionu – Aktivita má přímý dopad na praktickou aplikaci získaných schopností a dovedností, obnovu či získání pracovních návyků a v neposlední řadě umožní CS ověřit si získané informace z rodiny, od přátel a známých. Cílem je získání uvědomění CS, že „zaměstnání je to nejdůležitější v životě“ a že různé profese mají své výhody a nevýhody.

KA 03 – Příručka „Aktivity pro mladé – soubor rad a doporučení jak se (nejen) po škole neztratit“ – vytvoření souboru rad a návodů včetně řešení životních situací pro osoby z CS, se kterými se mohou setkat.