Sociální začleňování osob na Osoblažsku a zvýšení jejich úspěchu na otevřeném trhu práce

logo-opz-barevne

Kontakty na pracovní poradce:

Jana Sulková – email: sulkova@osoblazskycech.cz – tel.: + 420 739 396 088

Iveta Bezdědová – email: bezdedova@osoblazskycech.cz – tel.: + 420 739 378 120

Anotace projektu:

Cílem projektu je pomoci osobám z cílové skupiny začlenit se zpět do společnosti a na otevřený trh práce prostřednictvím třech aktivit projektu:

  1. Pomocí programů pro získávání, obnovu a udržení pracovních návyků a dovedností CS.
  2. Vytvořením „tréninkových prac. míst dosáhnou fyzické aplikace a ukotvení získaných dovedností CS.
  3.  Prostřednictvím aktivní komunikace s podnikateli vytvořit vhodné prostředí pro uplatnění CS na trhu práce.

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení:                             1.10.2016

Předpokládané datum ukončení:                            30.9.2019

Předpokládaná doba trvání (v měsících):             36

Co je cílem projektu?

  1. Cílem je do konce realizace projektu pomoci osobám z CS v orientace na trhu práce a získání dovedností umožnující uplatnění na trhu práce. Jde o 195 osob. Z toho 105 osob v bagatelní podpoře, 90 osob z CS – specializované pracovní poradenství, 60 osob – specializované vzdělávací semináře, 45 osob zapojených do tréningové práce – obnova pracovních návyků a dovedností). Měřitelnost: Monitorovací listy podpořených osob. Dohody o účasti na programu, vzdělávací plány účastníků, evaluace postupu účastníka.
  1. Realizací vzdělávacích a nácvikových seminářů docílíme získání či znovunabytí základních dovedností potřebných pro hledání, získání a udržení zaměstnání a spoluprací s návaznými sociálními službami docílíme aplikace nabytých znalostí a dovedností do běžného života v kontextu komunity a rodiny. Bude uspořádáno 120 vzdělávacích seminářů (600 hod) a 60 setkání – motivačně vzdělávací kurz (300 hodin). Měřitelnost: evaluační zprávy, prezenční listiny, fotodokumentace.
  1. Prostřednictvím tréninkových pracovních míst aktivizujeme cílovou skupinu, která tak získá základní pracovní návyky, nabude pocitu potřebnosti a tím výrazně přispějeme k začleňování CS do společnosti a na otevřený trh práce. Měřitelnost: 45 smluv na tréninkové pracovní místo. 11 zaměstnavatelů získá informace o zaměstnávání osob z CS a budou uspořádány 4 konference se zaměstnavateli. Sekundárním cílem projektu je tedy kultivace zaměstnavatelského prostředí a snaha o zvýšené zapojení místních zaměstnavatelů do specifických problému Osoblažského regionu a CS. Začlenit se zpět do společnosti a na otevřený trh práce. Zejména pak kombinací pracovního poradenství, získávání pracovních dovedností a vhodně zvolených vzdělávacích aktivit. Podpůrnou aktivitou programu je navázání a udržení kontaktu se zaměstnavateli z regionu z cílem podpořit destigmatizaci CS a podpořit tak možnosti zaměstnanosti CS v místě bydliště.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

KA 01 – Pracovní poradenství

KA 02 – Vzdělávací semináře

KA 03- Tréninková pracovní místa

KA 04- Vytvoření funkční lokální sítě podpory zaměstnanosti

KA 05 – Evaluace


reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003566