Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku

logo-opz-barevne

Kontakty na realizační tým:

Lucie Kulová – email: kulova@osoblazskycech.cz, tel.: 739 939 869

Bc. Lenka Tichavská – email: srssjesenik@gmail.com, tel.: 736 472 168

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na zajištění relevantních podkladů pro zajištění místní a časové dostupnosti sociálních služeb prostřednictvím vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování. Proces je nastaven v souladu s z. 108/2006 Sb., Kritérii kvality plánování (doporučující materiál MPSV) a dokumentem Minimální kritéria plánování rozvoje SSL na krajské úrovni. Součástí projektu je zapojení všech obcí POU Osoblaha a vytvoření modelu spolufinancování SSL v rámci AP.

Fyzická realizace projektu:

Předpokládané datum zahájení:    1. 9. 2017

Předpokládané datum ukončení:   31. 8. 2019

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Skutečné datum zahájení:               1. 9. 2017

Co je cílem projektu?

Primární cíl:

1) Zpracovaný dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku 2019-2021 schválený zastupitelstvem obce Osoblaha, žadatelem a vzat na vědomí nebo schválený zastupitelstvy obcí POU Osoblaha. Termín: 4/2019. Doloženo dokumentem SPRSS na Osoblažsku 2019-2021 (25 ks) a usneseními rady města Osoblaha a zastupitelstev obcí 6 POU Osoblaha.

2) Předložení návrhu zpracovaného AP (prováděcí dokument SPRSS) jako lokální sítě SSL s navrženým modelem spolufinancování SSL zast. obce Osoblahy a zastupitelstvům obcí POU Osoblaha. Termín: 8/2019. Doloženo dokumentem AP a důvodovou zprávou do zast. obce Osoblaha a důvodovými zprávami do zastupitelstev obcí POU Osoblaha.

3) zapojené zbývající obce (Bohušov, Rusín a Slezské Rudoltice) do procesu SPRSS, aby SSL byly koordinovány na celé územní působnosti POU Osoblaha. Termín: 8/2019. Doloženo informovaným souhlasem obcí se zapojením do procesu SPRSS  (celkem 6 obcí)

4) zprostředkované informace obyvatelům sociálně vyloučené lokality Osoblažska o sociálních a návazných službách s regionální i nadregionální působností prostřednictvím E-katalogu (webová interaktivní aplikace). Termín: 8/2019. Doloženo existencí webové aplikace na webových stránkách žadatele. Dále pak tištěný Katalog poskytovatelů pro osoby v sociálně vyloučené lokalitě. Termín: 8/2018 Doloženo existencí výtisků (94 ks).

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

– Analytická fáze – vstupní akreditované vzdělávání 11/2017, aktualizace základních dokumentů (Statut a Jednací řád ŘS a PS) a tvorba procesního dokumentu (Komunikační plán), který bude ošetřovat formu a míru zapojení obcí, laické a odborné veřejnosti, krajské úrovně SPRSS a další. Budou vyhledávány dostupné strategické dokumenty zaměřené na soc.oblast na Osoblažsku. V PS budou zpracovány SWOT analýzy k identifikaci možných nedostatků v soc. oblasti, k zacílení analytických podkladů (sociodemografická analýza, analýza potřeb zadavatelů, analýza potřeb poskytovatelů a toku finančních prostředků do sociálních služeb a v neposlední řadě bude realizována Focus groups (FG)zaměřená na identifikované problémové oblasti v sociálních a návazných službách. Stanovené hypotézy v pracovních skupinách pak budou tématem pro účastníky FG. Zpráva z FG bude obsahovat hypotézy, záznam z diskuse účastníků a shrnutí včetně sociotechnických doporučení. Úspěch šetření bude zajištěn vhodně zvolenými účastníky FG (obce, soc. pracovníci, veřejnost/uživatelé SSL, ÚP, PČR, pracovník nebo politický reprezentant MSK, lokální konzultant apod.) a zkušeným facilitátorem. Workshop k prezentaci výstupů analytické fáze 9/2018. Práce na E-katalogu a tištěné verzi.

– Tvorba plánu – tematický seminář nastavení prací s nashromážděnými analytickými dokumenty. Bude zpracována vize a poslání SPRSS, cíle a opatření. Dále pak dokument SPRSS a procesní dokument Pravidla pro připomínkování SPRSS včetně připomínkovacího formuláře. Proces připomínkování dokumentu, vypořádání připomínek PS a ŘS a schvalovací procesy ŘS, rady a zastupitelstva.

–  Implementace – tematický seminář 4/2019 k nastavení pravidel implementace, monitorování a vyhodnocování naplňování cílů, opatření, procesu. Zpracování pravidel pro přijímaní změn v dokumentu SPRSS. Tvorba AP, proces připomínkování a předložení ke schválení/vzatí na vědomí. Workshop 8/2019 představení výstupů projektu SPRSS včetně AP a Elektronického a tištěného katalogu.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.


reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006572